Podporte nás 2-mi percentami

 

O latinskom písme / Roman writing
Stanovy / Statutes

Pripravujeme nasledujúce články.

O Slovanoch / Slavs
O demokracii / Democracia
O Keltoch / Kelts

Kontakt:
metodjoz@stonline.sk


Na stiahnutie: Stanovy OVERSI, o.z.

vo formáte doc: Text(23,5kb), vo formáte sxw: Text(8,9kb)

Text bol upravovaný pomocou programu OpenOffice 1,0,2.


STANOVY

OVERSI, o. z.,

Organizácie pre verifikáciu systémových informácií, občianske združenie

Názov a sídlo združenia

Názov občianskeho združenia je:
Organizácia pre verifikáciu systémových informácií, občianske združenie v skratke OVERSI, o. z.
Sídlom združenia je:
Liptovská Osada, Poštárka 11, PSČ 034 73 .

Charakter, oblasť činnosti a cieľ OVERSI, o. z.

Organizácia pre verifikáciu systémových informácií, občianske združenie je nadstraníckym, nadnáboženským a nadnárodným občianskym združením s individuálnym členstvom. OVERSI, o. z. združuje ľudí s presvedčivým záujmom o čo najdôkladnejšie a najširšie poznanie skutočnosti a s osvojeným kritickým, až vedeckým prístupom k získavaniu, zhromažďovaniu, spracovávaniu a šíreniu informácií, poznatkov o dianí v spoločnosti a prírode, alebo aspoň s tolerantným prístupom k vypočutiu a zváženiu každého vyargumentovaného názoru.
OVERSI, o. z. sa zameriava predovšetkým na overovaciu výmenu systémových informácií, hlavne svetonázorotvorných informácií, ( t. j. poznatkov podstatných pre formovanie postoja človeka k sebe a svojmu okoliu ) zhromaždených aj investigatívne jeho členmi i externými prednášateľmi. A to na výmenu hlavne počas stretnutí na pôde združenia alebo na výjazdných akciách združenia. A tiež sa zameriava na šírenie týchto informácií medzi širokú verejnosť minimálne prostredníctvom vlastnej www-stránky a bežne organizovaním výjazdných prednáškových akcií či sympózií s nadväzným vydávaním zborníkov z týchto akcií. Zameriava sa aj na aktívne vyhľadávanie výnimočných ľudí a na ich vzájomné kontaktovanie sa, a tiež na organizovanie minimálne morálnej podpory pre týchto ľudí v smere ich spoločensky prospešného presadenia sa.
Cieľom OVERSI, o. z. je vzájomná si pomoc jeho členov i nečlenov ( hlavne účastníkov jeho verejných akcií ) pri ich úspešnom orientovaní sa v súčasnej informačnej záplave najmä popularizáciou vedy a zároveň ich vzájomná podpora sa na ceste k vyššej úrovni poznania, a tým sebavedomia a vedomia vôbec. Cieľom je aj vytvorenie priestoru s atmosférou vzájomnej podpory zdravej výnimočnosti, s atmosférou povznášania sa nad priemer.
Povedané stručne a pragmaticky: Cieľom je vzájomná sa ochrana spotrebiteľov v oblasti informácií, ktorú stále viac ovláda neustále agresívna komercia a vytvorenie perspektívne až celospoločenskej atmosféry výraznej podpory zdravo výnimočných ľudí ( atmosféry protikladnej dnešnej "zarovnávačke do priemeru" ).

Členstvo OVERSI, o. z., práva a povinnosti

Členstvo je individuálne. O členstvo môže požiadať každý, kto sa stotožňuje s cieľom OVERSI, o. z. a usudzuje, že vyhovuje nárokom na člena vyjadreným v charaktere združenia. Žiadosť o členstvo sa podáva na adresu združenia, alebo osobne počas akcie združenia. Riadne členstvo udeľuje predsedníctvo žiadateľovi po preukázaní jeho mimoriadnych vedomostí či schopností vo verejnom živote alebo v prijímacom pohovore a automaticky po uplynutí dvoch rokov plnenia si členských povinností v pozícii člena čakateľa.
Riadne členstvo schvaľuje výročné zasadnutie združenia prostou väčšinou hlasov.
Čakateľské členstvo vzniká automaticky doručením žiadosti a zaplatením členského príspevku.
Členský príspevok na jeden rok je 500,-Sk. Pre študentov, dôchodcov a nezamestnaných je 100,-Sk.
Členstvo zaniká obvyklými spôsobmi: oznámením o vystúpení; nezaplatením ročného členského príspevku do konca apríla príslušného roka; vylúčením predsedníctvom schváleným výročným zasadnutím, ak člen zneužíva členstvo ako záštitu pre svoje vlastné aktivity, ktoré mu nie sú schválené predsedníctvom ani výročným zasadnutím a sú v rozpore s cieľom združenia.
Člen je povinný dodržiavať stanovy.
Riadny člen má právo kandidovať, navrhovať, voliť a byť volený do orgánov OVERSI, o. z. a má právo byť za finančné prostriedky združenia a v mene združenia vysielaný na overovacie expedície, alebo ako pozorovateľ či ako prednášateľ na pozoruhodné akcie iných organizácií a má právo byť vysielaný ako prednášateľ či ako organizátor na výjazdné akcie poriadané OVERSI, o. z., ak už svojimi činmi preukázal k tomu potrebné schopnosti.
Člen čakateľ má iba poradný hlas na výročných zasadaniach.
Každý člen má právo obracať sa s otázkami, námetmi a pripomienkami na predsedníctvo OVERSI, o. z. a má právo dostať na ne odpoveď do 15 dní ústne ( aj telefonicky ) alebo písomne od člena predsedníctva.
Dokladom o riadnom členstve je členský preukaz a dokladom o čakateľskom členstve je list predsedníctva OVERSI, o. z. s oznámením o zaregistrovaní žiadateľa o členstvo.

Orgány OVERSI, o. z.

Najvyšším orgánom OVERSI, o. z. je výročné zasadnutie ( VZ ) všetkých členov pripravované a zvolávané pravidelne každý rok predsedníctvom ( P ) a mimoriadne na písomnú žiadosť jednej štvrtiny riadnych členov. Uznášaniaschopné je pri účasti aspoň 50% riadnych členov. Prítomnosť je možná aj cez telekomunikačné prostriedky. Rozhodnutia sa prijímajú prostou väčšinou hlasov prítomných riadnych členov. VZ schvaľuje: stanovy, ich zmeny a doplnky; plán činnosti a výročnú správu o činnosti; rozpočet a správu o hospodárení; revíznu výročnú správu. O zmene stanov alebo prípadnom zániku OVERSI, o. z. rozhoduje aj cez telekomunikačné prostriedky prejavený súhlas dvoch tretín riadnych členov. VZ volí a odvoláva päťčlenné predsedníctvo a dvojčlennú revíznu komisiu. VZ rozhoduje o založení a prípadnom zlučovaní s iným občianskym združením dvojtretinovou väčšinou hlasov prítomných riadnych členov.
Predsedníctvo je volené jednotlivo výročným zasadnutím prostou väčšinou hlasov prítomných riadnych členov na jeden rok a riadi činnosť združenia medzi dvoma výročnými zasadnutiami.
Predsedníctvo tvoria predseda, podpredseda pre spoluprácu s odbornými kruhmi, podpredseda pre spoluprácu s laickými kruhmi, hospodár a suplujúci člen predsedníctva. P je uznášaniaschopné pri účasti troch jeho členov na zasadnutí predsedníctva ( fyzická prítomnosť na zasadnutí predsedníctva nie je nutná, stačí prítomnosť cez telekomunikačné zariadenia ).
Každý člen predsedníctva môže byť finančne odmeňovaný podľa jeho vyťaženia funkciou a podľa finančných možností združenia.
Predseda je štatutárnym orgánom združenia, zastupuje združenie navonok, koná v jeho mene, prípadne poveruje iných členov predsedníctva vymedzenými právomocami v zastupovaní združenia navonok. V prípade rovnosti hlasov pri hlasovaní predsedníctva i výročného zasadnutia má rozhodujúci hlas.
Predseda zvoláva P aspoň raz za tri mesiace na prerokovanie organizačných a hospodárskych otázok.
Revízna komisia ( RK ) zodpovedná VZ je volená výročným zasadnutím na jeden rok. Členstvo v nej je nezastupiteľné s členstvom v iných orgánoch združenia. RK medziročne kontroluje hospodárenie združenia, upozorňuje orgány na nedostatky a navrhuje opatrenia na ich odstránenie. Kontroluje aj dodržiavanie stanov a prípadných vnútorných predpisov. O výsledkoch svojej činnosti podáva revíznu výročnú správu.

Hospodárenie OVERSI, o. z.

OVERSI, o. z. hospodári podľa schváleného ročného rozpočtu s hnuteľným a prípadne nehnuteľným majetkom združenia, ktorého zdrojmi sú členské príspevky, prípadné dary od fyzických osôb a granty či dotácie od právnických osôb a tiež príjmy z výnosov majetku a vlastnej činnosti združenia ( výnosov z účastníckych poplatkov na verejných akciách, publikačnej činnosti a pod. ). Výnosy môžu byť použité len na podporu cieľa združenia. V záujme vytvárania vlastných zdrojov môže združenie vykonávať aj doplnkovú podnikateľskú činnosť súvisiacu so zabezpečovaním cieľov poslania OVERSI, o. z. a v súlade so všeobecne záväznými predpismi a týmito stanovami. O hospodárenie sa stará hospodár podľa všeobecne platných predpisov a zákonov pod dohľadom predsedu a námatkovou kontrolou revíznej komisie.

Zánik OVERSI, o. z .

Ak dve tretiny riadnych členov vyššie stanoveným spôsobom rozhodnú o zániku OVERSI, o. z. dobrovoľným rozpustením, tak mimoriadnym zasadnutím združenia zvolená trojčlenná likvidačná komisia sa postará o vysporiadanie všetkých pohľadávok, záväzkov a zákonných povinností združenia a o pomerné rozdelenie prípadného kladného hospodárskeho zostatku medzi jeho členov.